AS Onnineni juriidiline aadress on muutunud


Ruumiandmete seaduse § 48 lõike 1 kohaselt peab koha-aadress tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Aadressiandmete süsteem (ADS) kehtestati Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määrusega nr 103.

ADS määruses on kehtestatud nõuded aadresside määramiseks, mille eesmärgiks on tagada aadressiobjektide ühene identifitseerimine nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes ning muuta võrreldavaks erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud koha-aadressid.

Ruumiandmete seaduse § 43 kohaselt ei või mitmel sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil olla sama koha-aadress. Unikaalaadressi nõudvad objektid on elamud, eluruume sisaldavad hooned, juriidiliste isikute asukohahooned, hooned, milles asuvad universaalse postiteenuse osutamise juurdepääsupunktid ning eelnimetatud hoonete osad, tiheasustuses või detailplaneeringu kohustusega alal asuvad maaüksused, mille koha-aadress sisaldab aadressikoha nime.

Tulenevalt eelnevast on AS Onnineni juridiline aadress nüüd Betooni 6/2, 11415 Tallinn


Merit Ivaste
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist